top of page

Digital plattform for grunnundersøkelser

Field Manager samler viktig data fra grunnundersøkelser på en sentral plass og gir bedrifter full kontroll over grunnforholdene i alle sine prosjekter. Den forenkler samarbeidet mellom alle aktører i et prosjekt, gir enkel og sikker deling og tilbyr smarte løsninger for effektivisering av dagens arbeidsprosesser​ og leveranser

Hero_NO.png

Brukes i prosjekter hos ledende aktører i bransjen

NGI_main_logo_rgb.png
logo_norconsult_black_700x146_zxo9uyq2.webp
Ramboll_Logo_Cyan_1360px_0kh0xws4.webp
Trondheim-kommune.png
Geo_Norway_main_logo.jpg
Terraplan_logo.png
Vi benytter nå Field Manager i flere av våre oppdrag og vi opplever store gevinster i form av bedre samarbeid, effektivitet og kvalitet. Plattformen muliggjør helt nye arbeidsmetoder og innovativ bruk av data og er en sentral del av Norconsults satsning på digitalisering innenfor geoteknikk. Det har vært et meget godt og lærerikt samarbeid med NGI Digital frem til nå og vi ser frem til fortsettelsen.
Henning Firman

Digitaliseringsstrateg for geofag

Norconsult

Hvorfor velge Field Manager? 

Forbedrer samarbeid

Forbedrer samarbeid mellom grunnborere, ingeniører, byggherrer og andre involverte. Gir alle tilgang til en levende boreplan som oppdateres fortløpende med data direkte fra felt. Gjør det enkelt for alle å følge med på progresjon og gjøre endringer.

Time.png
Effektiviserer arbeidsoppgaver

Effektiviserer arbeidsoppgaver ved å automatisere og redusere antall steg i ulike prosesser, som f.eks. visning av plott, bestilling av supplerende grunnundersøkelser, kommunikasjon- og dokumentflyt mellom kontoret og felt for kart, borkort, bilder etc.

Forbedrer kvalitet

Forbedrer kvalitet av geotekniske data og tilknyttede prosesser. Data blir lagret og validert mot veldefinerte datamodeller. Statusoppfølging og innebygde rutiner for kvalitetssikring legger til rette for økt kvalitet i alle ledd i arbeidsprosessene og tilhørende data.

Slik fungerer Field Manager

Field Manager er en åpen og skybasert plattform for geotekniske grunnundersøkelsesdata.

Her kan ulike aktører og brukere samhandle om gjennomføring av ulike faser i et prosjekt.

Field Manager støtter innsamling, prosessering, lagring, kvalitetsikring og tilgjengeliggjøring av de viktigste geotekniske data. 

Planlegge

Lag boreplan i Field Manager og planlegg hva som skal gjøres hvor. Oppdater planen når kabelpåvisning, grunneiervarsling og annen kvalitetssikring er gjort. 

Gjennomføre

Gjennomfør planlagte grunnundersøkelser og dokumenter dem ved å importere datafiler og legge ved annen relevant dokumentasjon som bilder eller dokumenter.

Sikre kvalitet

Sikre kvalitet av gjennomførte undersøkelser ved å kontrollere data visuelt eller finstudere rådata.

Følge opp

Følg med på status og progresjon i prosjektet gjennom en levende boreplan som oppdateres fortløpende. Endringer vil umiddelbart være synlig for alle.

Levere data

Når data er kvalitetssikret, kan de hentes ut som vedlegg til datarapport eller lastes ned i ulike formater. Kunder kan også få tilgang for å hente ut data på egen hånd.

Bruke data videre

All data som er lagret i Field Manager kan brukes i videre arbeid enten via eksport av rådatafiler, Excel-filer eller direkte via API. Data kan flyte sømløst til andre verktøy.

TEAM

Samarbeide med alle aktører i et felles verktøy

I Field Manager kan alle aktører jobbe i samme plattform, uavhengig av om de er i felt eller på kontoret. Dette sikrer god kommunikasjon, samarbeid og samhandling innad og på tvers av ulike organisasjoner. 

 • Inviter inn kunder, underleverandører eller andre samarbeidspartnere til dine prosjekter

 • Enkel og sikker tilgangstyring til hvert enkelt prosjekt

F-team.png

OVERSIKT

Overskit_NO.png

Holde oversikt, gjøre justeringer og følge progresjonen

VIsualisering av progresjon direkte i kartet gir rask overblikk over status på prosjektet.

 • Alle aktører får oversikt over planlagt arbeid, hva som er utført og status for ulike metoder

 • Det er enkelt å endre planer underveis basert på ny kunnskap og holde alle aktører oppdatert på progresjon

KART

Orientere deg ved hjelp av interaktive kart

I Field Manager jobber du med borhullslokasjoner og grunnundersøkelsesmetoder direkte i et interaktivt kart. Vi støtter ulike typer kartlag og koordinatsystemer over hele verden.

 • Se både satelittkart og 1m terrengkotekart fra Geonorge

 • Se historisk data på tvers av prosjekter med funksjonen "Linked Projects"

 • Last opp egne kartlag til ditt prosjekt (*.dxf, *.shp)

 • Enkel transformasjon mellom ulike koordinatsystemer

 • Mål avstand, gjør søk og filtrer data direkte i kartet

 • Se offentlige karttjenester f.eks. NADAG, NGU Løsmasser, Eiendommer og Kulturminner

Map 2 (1).png
Visualisation.png

PLOT

Rask visualisering av resultater

Data visualiseres umiddelbart etter opplasting og muliggjør fortløpende kvalitetssikring og rapportering av arbeidet.

 • All data valideres mot veldefinerte datamodeller

 • Automatisert eksport av sonderingsplot og poretrykksmålinger til datarapportering

 • Last opp bilder og filer for å samle all dokumentasjon knyttet til et borehull 

WEB

Jobbe hvor du vil uten å måtte installere noe

Har du en nettleser med internettilgang, da kan du bruke Field Manager.

 • Field Manager har et brukervennlig grensesnitt som kan brukes av alle 

 • Løsningen er web- og skybasert og er tilpasset for ulike skjermstørrelser

 • Bruk Field Manager på mobilen i felt, PC på borerigg, nettbrett hjemme eller PC på kontoret

F_desktop mobile1.png

DATA

Data2_NO.png

Ta godt vare på dine data og del de gjennom kjente formater

Data lagres i veldefinerte og strukturerte datamodeller, noe som sikrer datakvalitet på tvers av kilder og formater.

 

Løsningen støtter de mest brukte og kjente industriformatene som gir sømløs import og eksport av data fra felt og lab gjennom både filopplasting og vårt åpne API.

 • Totalsondering (.tot, .std, .snd)

 • Dreietrykksondering (.dtr, .std, .rp, .snd)

 • CPTU/R (.ags, .a00, .asc, .cpt, .std, .snd)

 • Prøver/labresultat (.ags)

 • Enkelsondering (.snd)

 • Poretrykksmålere (.csv, .gvr, .pvt, .pvx, .xls, .xlsx)

Vill du teste løsningen på eget prosjekt?

green ball.png
Polygon 4.png

Grunnundersøkelsesmetoder

Vi støtter de viktigste og mest brukte grunnundersøkelsesmetodene i det norske markedet. Metodene har ulik grad av støtte og det jobbes kontinuerlig med å forbedre og utvide eksisterende metoder, samt å legge til nye aktuelle metoder. 

Method.png
Methods_NO.png

Teknologi

En åpen plattform basert på moderne skyteknologi

Skybasert

Field Manager er utviklet fra bunnen av i skyen og er basert på modulær skyarkitektur. Dette bidrar til at løsningen har god skalerbarhet, ytelse, sikkerhet og tilgjengelighet. Løsningen utvikles og kjører i Microsoft Azure i Norge.

Åpen kildekode

Plattformen er bygget med et bredt spekter av teknologikomponenter basert på åpen kildekode. Vi forbedrer kontinuerlig vår tech stack og bidrar inn i åpen kildekode-prosjekter.

Åpen plattform

Plattformen er API-basert og bygget på åpne standarder og dataformater. Dette muliggjør at data enkelt kan brukes videre i andre fagapplikasjoner og utvikling av nye løsninger basert på data i Field Manager.

Smidig og devops

Vi utvikler Field Manager i tett samarbeid med våre brukere og kunder. Gjennom korte beslutningsveier, høy grad av automatisering og en moderne skyinfrastruktur muliggjør vi hyppige leveranser av ny funksjonalitet.

Hva utvikler vi akkurat nå?

Field Manager er allerede tatt i bruk i mange prosjekter hos flere ulike selskaper.

Vi utvikler kontinuerlig ny funksjonalitet i tett samarbeid med våre brukere og kunder.

Dette er noe av det vi jobber med å utvikle akkurat nå:

Eksport av borplaner

Eksport av borplan og situasjonsplan til rapportering av grunnundersøkelser er en viktig del av rapporteringen. Dette automatiserer vi nå! 

Labbresultat

Utarbeidelse av detaljerte datamodeller for strukturert datalagring og visualisering av geotekniske rutineforsøk og avansert testing som f.eks. ødometer og treaksialforsøk. 

Prosjekt dashboard

Få en rask oversikt over progresjon på grunnundersøkelense og se det siste endringene i prosjeket

Team

Field Manager utvikles av NGI Digital som er Norges Geotekniske Institutts avdeling for digital innovasjon. Her jobber utviklere, designere, produktutviklere, geoteknikere og skyspesialister sammen i tverrfunksjonelle team. Teamene kombinerer moderne skyteknologi og geofaglig kompetanse for å utvikle helt nye innovative løsninger. Under kan du møte du noen av de som jobber med Field Manager. 

Ta kontakt

Ønsker du mer informasjon, en demo eller å teste ut Field Manager selv i ditt prosjekt? Send oss gjerne en melding!

Tusen takk!

bottom of page